website maker software

โอฬาร นวดไทย

มรดกนวดแผนไทย อัตลักษณ์ของสถานประกอบการโอฬารนวดไทย
หนึ่งเดียวในบุรีรัมย์ทีรักษารูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม 

บริการนวดไทย สปาไทย และสอนนวดไทย
ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี 

    โอฬาร นวดไทย การนวดไทยเป็นมรดกไทยมรดกโลก เชิญสัมผัส อัตลักษณ์การนวดไทยในรูปแบบธรรมชาติได้ที่โอฬารนวดไทย

โอฬาร นวดไทย สาขา ลำปลายมาศ

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 - 19:00
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-2660952

    อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ คือการนวดปรับสมดุลย์ร่างกาย เป็นอัตลักษณ์ของสถานประกอบการโอฬารนวดไทย เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นในทุกๆด้านหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร

โอฬาร นวดไทย สาขา วัดป่าเขาน้อย 

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์  8:00 - 22:00  
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-634789, 
081-2660952

     บริการนวดไทย สปาไทย และสอนนวดไทย
ที่ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

อ.โอฬาร ชูเกียรติสกุล
ผู้บริหารกิจการ โอฬาร นวดไทย

 

Mobirise

     มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ถ้าเสียสมดุลย์จะทำให้ป่วย การนวดเป็นการปรับสมดุลย์ร่างกายโดยวิถีธรรมชาติ ผลจากการนวดทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและลมแรงกดทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นคลายตัว เพื่อปรับสมดุลย์ร่างกายให้สมบูรณ์ 

     ในบางโอกาสที่ต้องการผ่อนคลายสบายสบายแบบไทย
สปา ไทยสัปปายะหรือนวดไทยหาที่ไหนไม่ได้ลองไปที่โอฬารนวดไทยทั้งสองสาขา ลำปลายมาศและสาขาวัดป่าเขาน้อยบุรีรัมย์ 

เหนื่อยพักนวด นวดเพื่อสุขภาพที่ดี

โอฬาร นวดไทยเปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา

หลากหลายกลุ่มคน ต่างบ้านต่างเมืองรอบปีมีผู้มาให้ทีมงานเราดูแลสุขภาพ
ปรับสมดุลย์ร่างกายทั่วโลกหลายพันคน เป็นการบ่งบอกว่า อัตลักษณ์โอฬารนวดไทยเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ มีเวลาแวะเยี่ยมได้นะครับ

Mobirise

โอฬาร นวดไทย สาขา ลำปลายมาศ

บริการนวดไทย สปาไทย และสอนนวดไทย ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 - 19:00
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-2660952

Mobirise

โอฬาร นวดไทย สาขา วัดป่าเขาน้อย

บริการนวดไทย สปาไทย และสอนนวดไทย ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 - 22:00
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-634789,
081-2660952

       แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ เปิดให้บริการนวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดปรับสมดุลย์ร่างกาย นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมัน อบประคบสมุนไพร และจัดอบรมนวดไทยให้กับกลุ่มสนใจเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมเป็นรุ่นๆไป

                                                                           อ.โอฬาร ชูเกียรติสกุล

                                                               ผู้บริหารกิจการ โอฬาร นวดไทย

จัดอบรมนวดไทยให้กับกลุ่มสนใจเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

อ.โอฬาร ชูเกียรติสกุล

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

โอฬารนวดไทย

โอฬารนวดไทย ศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ
การนวดคือการสัมผัสอย่างเป็นกระบวนการ กระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือด ลม น้ำเหลือง
ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อกระตุ้นเซลล์ผิวหนังขับของเสียได้ดี

ข้อห้าม ข้อควรระวังสำหรับการนวด

ข้อห้าม

1. กรณีมีไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หรือโรคติดเวื้อเฉียบพลัน
2. บริเวณที่มีกระดูกแตกหัก ปริ ร้าวที่ยังไม่ติดดี
3. โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่ยังควบคุมอาการให้เป็นปกติไม่ได้ ความดันโลหิตสูงที่มีค่า systolic pressure (บนตัว) สูงกว่าหรือเท่ากับ 160 mmHg และdiastolic
pressure (ด้านล่าง) สูงกว่าหรือเท่ากับ 100 mmHg ที่มีอาการหน้ามืดใจสั่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน
4. บริเวณที่เป็นแผลเปิด หรือแผลเรื้อรัง หรือบริเวณที่มีรอยโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้
5. โรคติดต่อในระยะที่มีการแพร่เชื้อ
6. บริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน 48 ชั่วโมง
7. บริเวณที่เป็นมะเร็ง
8. บริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา 1 เดือน
9. บริเวณหลอดเลือดดำอักเสบ (Deep Vein Thombosis (DVT))
10. กระดูกพรุนรุนแรง

ข้อควรระวัง

1. ผู้หญิงมีครรภ์
2. ผู้สิงอายุและเด็ก
3. กรณีโรคหลอดเลือด เช่น หลอกเลือดโป่ง หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดแข็งตัว เป็นต้น
4. ความดันโลหิตสูง ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 mmHg ที่ไม่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน
5. เบาหวาน
6. กระดูกพรุน
7. มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด หรืออยู่ระหว่างการได้รับยาละลายลิ่มเลือด
8. บริเวณที่มีการผ่าตัด ใส่เหล็ก หรือข้อเทียม
9. บริเวณแผลที่ยังไม่หายดี
10. ผิวที่แตกง่าย
11. บริเวณที่ปลูกถ่ายผิวหนัง

โอฬาร นวดไทย สาขา วัดป่าเขาน้อย 

   เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 - 22:00
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-634789, 081-2660952 

โอฬาร นวดไทย สาขา ลำปลายมาศ

   เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 - 19:00
เปิดคอร์สสอนนวดไทย ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-2660952

Line ID: olan.ch

© โอฬารนวดไทย ศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ @OlanNuadThaiBuriram
จัดอบรมนวดไทยใเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดคอร์สสอนนวดไทย
ได้รับการรองจากกระทรวงแรงงานเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ กระทรวงวัฒนธรรม ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-623403
hit counter